Konference Šachového svazu ČR - den druhý

06.04.2013 23:14

Dnes (06.04.) vše začalo opravdu vesele, protože se 25 minut schvalovaly nepodstatné změny v programu konference, přičemž k některým se rovnou vedla diskuse. Navíc se hlasovalo bez toho, že by byla zvolena mandátová komise, což vedlo k nádherným zmatkům.

Po jejich skončení byl schválen Jednací řád konference s nepatrnou úpravou, zapříčiněnou nepřipraveností předsedy VV na dnešní jednání (zapomněl, že prezident ŠSČR není v jednom z bodů navrhovaného Jednacího řádu uveden jako delegát s hlasem poradním, takže by nemohl sedět v předsednictvu).

Pak již bylo schváleno pracovní předsednictvo, zvolena mandátová a návrhová komise.

Konferenci posléze konečně fakticky zahájil předseda VV, jehož vystoupení spočívalo v podstatě v různých poděkováních kdekomu.

Dále byly předneseny zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2011 a 2012.

Při diskusi k nim jsme se zadrhli na bodě Herní aréna. Smlouva s firmou, která vše zajišťuje (za celou dobu jednání nepadlo její jméno) byla v bodě čerpání příjmů pozastavena, protože by se ŠSČR stal plátcem DPH. Tak došlo k tomu, že mezi smluvními stranami nedocházelo v roce 2012 k převodům peněz. Podle mne jde o situaci mimořádnou, protože to jistě bylo z plánovaných příjmů a výdajů zřejmé ještě před zahájením celé akce, takže to mohl VV ošetřit předem. To se však nestalo, takže nyní je vše založeno vlastně na víře VV v to, že všecko nakonec dobře dopadne.

Zpráva revizní komise doporučila schválit oba rozpočty. Na závěr však byly zkritizovány některé prvky v práci VV (k tomu se předseda revizní komise p. Paulovič vrátil na konci konference v různém - viz předposlední odstavec). Obě zprávy o čerpání rozpočtu byly schváleny.

V bodě Zpráva o činnosti VV za rok 2012 se mi nelíbilo tvrzení, že 20 přihlášených základních škol zavede šachy jako vyučovací předmět. Když jsem se zeptal, zda je tvrzení pravdivé, p. Fiala (autor této části zprávy a současně předseda Komise mládeže ŠSČR) řekl, že ano, a že to plyne ze včerejšího vystoupení manažera tzv. projektu Šachy do škol p. Kubaly. Jak jsem psal již ráno, nevěřím tomu. Nejen to - jde podle mne o blud: vždyť na stránkách tzv. projektu Šachy do škol je v současné době uvedeno pouze 18 škol a ředitelé, s nimiž se má žena spojila (kromě jednoho), chtějí šachy zavádět jako kroužky. P. Fiala však slíbil, že si nechá záměr těchto škol zavést výuku šachu jako vyučovací předmět potvrdit písemně - rád si na to počkám (klidně i několik let, ale to mi vůbec nevadí).

Dále byl p. Satrranským vznesen dotaz, kde je uskladněn šachový materiál, na jehož nákup bylo použito v roce 2012 celkem 600 tisíc Kč. Ukázalo se, že materíál byl sice zakoupen (pokud jsem dobře slyšel, jde o 40 ks on-line šachových souprav, 400 ks elektronických hodin a 300 ks obyčejných šachových souprav), avšak není majetkem ŠSČR, nýbrž f-y AVE-KONTAKT, s.r.o. Celá situace je značně zamlžená a vůbec se mi (a nemalé části delegátů) nelíbila. P. Novotný nakonec pod nátlakem delegátů řekl, že vše bude transparentně uvedeno na webu ŠSČR. Já tomu sice nevěřím, ale koneckonců i Tomáš uvěřil - sice za pomoci zázraku, ale třeba to p. Novotný také umí zařídit.

Nyní (už jsem to tak udělal a udělám i později) přeskočím z mého pohledu nezajímavá vystoupení delegátů - v podstatě stejně šlo jen o invektivy či rádoby vtipné bonmoty.

Bod Ekonomická směrnice ŠSČR: Za pro čtenáře zajímavé považuji pouze odsouhlasení zvýšení věku dítěte pro platbu sníženého členského příspěvku z 8-mi let na 10.

Plán práce VV na rok 2013 a rozpočet ŠSČR na rok 2013:

Jak jsem psal již ráno, na tzv. projekt Šachy do škol bylo navrženo 0,74 mil, Kč. Z toho na šachový materiál pro školy má jít 180 tis. Kč, na výrobu a tisk metodických materiálů 388 tis. Kč, na odměny manažera, administrativní síly a provize autora cvičebnice Pat a Mat 100 tis. Kč (sic!!!), psychologické testy 25 tis. Kč, školení učitelů 12 tis. Kč, cestovné 10 tis. Kč a distribuci a rezervu 25 tis. Kč. Nakonec nebylo v podstatě přijato žádné usnesení k tomuto bodu, takže vše vlastně zůstalo ve vzduchu, čímž myslím, že VV si stejně udělá, co bude chtít.

Diferenciace podpory krajských center talentované mládeže: Z nekrátké diskuse vyplynuly 3 návrhy:

1) 50 tis. Kč pro každý kraj,

2) 40 tis. Kč pro každý kraj a 140 tis. rozdělí p. Vokáč podle svého uvážení,

3) 40 tis. Kč pro každý kraj a 140 tis. Kč (a případné navýšení prostředků na tento účel) bude rozděleno podle počtu dětí z daného kraje v MČR mládeže.

Vzhledem k tomu, že třetí návrh podal předseda našeho krajského svazu (a je pro naše KCTM výhodnější, než mnou preferované dělení dle umístění), jsem raději mlčel.

Byl schválen návrh č. 3.

Pak konečně došlo na další tzv. projekt - Podpora šachových kroužků. Po dlouhé diskusi a několikerém hlasování byla nakonec schválena varianta přejmenovat řádek navrhovaného rozpočtu na Podpora šachových oddílů a kroužků. Mně osobně se to sice nelíbí, neboť to určitě nedopadne tak, jak chceme (podpořit masový rozvoj), ale aspoň se otevřeně říká, že jde o podporu pouze registrovaných dětí. (Z ostatních návrhů bych rád uvedl pouze ten, který chtěl, aby se vůbec nejednalo o podporu mládeže, ale oddílů tak, jak tomu bylo vloni - pro označení tohoto návrhu mne nenapadá jiné označení, než "bred", které se mi jaksi vmísilo do mého slovníku po mém 15-tiletém pobytu v Rusku.)

Byl schválen plán práce VV na rok 2013 a rozpočet na rok 2013. Přitom byl schválen dodatek, jehož součástí je, že jestliže dotace od MŠMT budou vyšší, než plánované, o jejich použití rozhodne VV. To se mi sice vůbec nelíbí, ale nebyl jsem v té chvíli schopen vymyslet jinou formulaci, za což se upřímně kaji, a v případě, že by došlo k jejich jinému, než "rozumnému", použití, beru na sebe svůj díl odpovědnosti. Nikdy v budoucnu bych však již nehlasoval pro žádného člena současného VV.

A nadešel zlatý hřeb večera - námi navrhovaná změna Soutěžního řádu, spočívající v možnosti uvést jednoho hráče současně na třech soupiskách. Diskuse vůbec nebyla tak vyhraněná, jako včera (samozřejmě odhlédneme-li od několikráte "flašinetářsky" se opakujících slov p. Záruby - viz můj příspěvek ráno). Abych čtenáře příliš nenapínal, rovnou řeknu, že návrh byl přijat - formulace usnesení byla sice jiná, ale podstata stejná (jde o to, že přesné znění zformuluje Legislativní komise ŠSČR, ovšem s ohledem na schválené zadání).

Na závěr v různém šlo asi jen spíše o špičkování (alespoň doufám), neboť se různě nepřímo (občas však i přímo a jmenovitě) napadali někteří delegáti, všechny návrhy na usnesení konfernce však byly vzaty zpět.

Pokud jsem na něco zapomněl nebo něco (samozřejmě neúmyslně!) napsal jinak, než to bylo, připište to na účet mé slabé (nejen šachové) paměti a předem se všem (nejen potrefeným husám) omlouvám.

Jiří Kotzot