Konference Středočeského šachového svazu

17.02.2013 12:15

Dne 16.02.2013 se v hlavní budově ČSTV na Strahově konala pravidelná konference Středočeského šachového svazu. Za náš oddíl jsem se jí jako delegát zúčastnil já.

Po bezproblémovém průběhu tradičních a nekonfliktních bodů programu (Zahájení, Volba mandátové komise, Zpráva mandátové komise, Volba pracovního předsednictva, Volba návrhové komise, Schválení jednacího řádu konference, Schválení programu konference) začalo být postupně veseleji, když se přešlo k bodu Zpráva o činnosti Výkonného výboru Středočeského šachového svazu a odborných komisí za rok 2012 a k diskusi o nich.

Ze zprávy o činnosti VV SŠS je pro nás zajímavá změna banky, u které je veden účet SŠS: přešli jsme k Fio bance. Opravdové veselí vyvolalo však hodnocení dění okolo projektu "Šachy do škol". SŠS jako koordinátora zvolil p. Vladyku, který podle slov předsedy VV p. Satranského "od svého zvolení v létě nic nedělá, nikam nechodí, vyžadované materiály neodevzdává". Podle mého názoru je to však paradoxně dobře, neboť celý projekt považuji za nekoncepční, nepřipravený a megalomanský nápad, který nemá žádnou šanci na úspěch, a jde zřejmě jen o to, jak chtějí někteří "funkcionáři" přijít k penězům. Byl schválen můj návrh, aby delegáti SŠS prosazovali na celostátní konferenci koncepci "Šachy do škol", založenou na šachových kroužcích, která však musí být podložena smlouvou mezi šachovým oddílem (klubem, trenérem) a školou, na jejímž základě by bylo možno přistoupit k předpokládané materiální podpoře mládežnického šachu.

Ze zprávy STK vyplynulo, že vše je v podstatě v pořádku, až na 3 případy, kdy v soutěžích družstev nebyl dodržen Soutěžní řád tím, že k utkání nastoupilo více "písmenkových" hráčů (volní hráči, cizinci, hosté), než je povoleno.

Ze zprávy KR vyplynulo, že v oddílech je dostatečný počet rozhodčích III. třídy, ale málo rozhodčích II. třídy. Bude proto provedeno příslušné školení.

Ze zprávy TMK vyplynulo, že 35 oddílů nemá trenéra s platnou trenérskou třídou (to bohužel platí i o nás). Bude proto uspořádáno příslušné školení.

Ve zprávě KOMP bylo jediné zajímavé to, že v rámci smlouvy, kterou má SŠS s Rádiem Blaník je možné využít propagace připravovaných šachových akcí v tomto hromadném sdělovacím prostředku. Za tímto účelem stačí obrátit se na p. Říhu.

Silné kritice byl podroben stav webových stránek SŠS, který byl mnou a ještě některými jinými delegáty označen za ostudný, neboť se na něm vyskytují data, která byla aktuální v roce 2008 a od té doby se na ně nešáhlo - např. stavy členů, jména a adresy funkcionářů oddílu atd. atp. Předseda VV tento stav odůvodňoval tím, že práce na nových stránkách pokračují pomalu, neboť p. Paukrt, který je má připravit, nemá čas (a odměna za práci je malá). Domnívám se, že jde jen o výmluvu, neboť pokud by p. Paukrtovi bylo 30 tisíc korun málo, mohl to říct rovnou a objednávku odmítnout. Když s ní však souhlasil, je prodlužování termínů a absolutní nezájem o aktualizaci stávajících stránek zřejmě jen známkou jeho přístupu k plnění smluvních ujednání vůbec - mimochodem, na konferenci nebyl přítomen. Byl podán návrh, aby VV připravil v nejkratší době termínovaný plán prací na nových www stránkách, ve kterém nesmí chybět připomínkování ze strany oddílů a sankce za neplnění. Předseda VV slíbil, že úkol splní.

Ze zprávy KM vyplynula nechuť ke spolupráci na aktivitách, pořádaných jinými subjekty, než KM (např. přebory škol). Z výčtu akcí, uspořádaných KM však vyplývá její značná aktivita, jejímž výsledkem je nadprůměrný počet mladých hráčů ve Středočeském kraji ve srovnání s průměrem v ČR.

Dále bylo schváleno čerpání rozpočtu v roce 2012 a zpráva revizní komise.

V bodě Plán práce VV na rok 2013 byla některými delegáty kritizována její stručnost a to, že v něm v podstatě není nic jiného, než projekt "Šachy do škol" (o kterém nemá VV nejmenší představu), školení trenérů a rozhodčích a zavedení elektronických soupisek. V bodě elektronických soupisek konference schválila můj dodatek k usnesení, že při jejich zavedení nebudou zrušeny losovací schůze, protože kromě konference jde o jedinou možnost, kdy se představitelé jednotlivých oddílů mohou setkat, a probrat otázky, které je zajímají.

Rozpočet na rok 2013 byl schválen s tím, že do něj byla doplněna částka na vytvoření nových www stránek, na kterou bylo zapomenuto. Dále již beze změny rozpočtu byla vzata na vědomí připomínka, že příjmy za účast oddílů v soutěžích družstev jsou poněkud podhodnoceny a že tato částka by mohla být využita na podporu mládežnických akcí, pořádaných jinými subjekty, než KM.

Nejdiskutovanějším bodem programu byla možnost uvést v soutěžích družstev jednoho hráče na třech soupiskách. Můj názor je, že jakákoli regulace jen škodí a proto by mělo být povoleno uvedení hráče na libovolném počtu soupisek (samozřejmě s omezeními, že nesmí být na dvou soupiskéch v téže skupině a nesmí v jeden den hrát dvě utkání). Protože však takové znění příslušného článku Soutěžního řádu nemá podle slov ostatních delegátů a přítomného hosta - předsedy Pražského šachového svazu p. Pauloviče šanci na přijetí na celostátní konferenci, přiklonil jsem se k variantě povolit uvádění hráče na třech soupiskách zkušebně na dvě sezóny těm krajským šachovým svazům, které o to projeví zájem, a po vyhodnocení dopadu takového znění rozhodnout s definitivní platností. Tento názor také v maratonu hlasování jako jediný získal podporu nadpoloviční většiny delegátů.

Na závěr bylo zvoleno 5 delegátů na Konferenci Šachového svazu ČR. Jakýmsi nedopatřením byl mezi nimi zvolen i Váš pokorný sluha...

Jiří Kotzot